top of page

Swen Prensipal VIH

hiv.png

Swen Prensipal VIH

Nou bay tretman ak sèvis pou moun ki enfekte yo, pandan n ap bay moun ki gen risk yo sèvis prevantif. Ou pral resevwa swen pèsonalize, ak aksè a swen prensipal, sante mantal, ak pratik espesyalite. Ekip ou a ka gen ladann doktè premye swen, enfimyè pratikan, konpayon maladi enfeksyon, founisè ki pa espesyalize, enfimyè, ak travayè sosyal. Epi yon espesyalis maladi enfeksyon pral dirije ekip la pou asire swen konplè ak kontinyèl.

bottom of page
f3f51869492f36d903ae7f2dc9776aeecf24e429