top of page

PEP= Pwofilaksi apre EkspozisyonPwofilaksi= Prevansyon

PEP?

PEP semedikaman ijanski ka anpeche enfeksyon VIH si kòmanse pi vit posib, nan36 èdtanmen pa pi lwen72 èdtan, apre potansyèl ekspoze a VIH.

Prevent HIV after.png
 • PEP anpeche ekspoze VIH vin yon enfeksyon VIH.

 • Pou anpeche VIH, pran PEP jan yo preskri pou 28 jou.​

Si w panse ou te ekspoze a VIH, rele liy dirèk NYC PEP nan 

844-3-PEPNYC 

(844-373-7692), oswa imedyatman ale nan yon klinik oswa yon sal ijans epi mande pou PEP.

take 28 days.png

Mande founisè swen sante w oswa famasyen ki jan pou w pran grenn ou yo. Gen diferan konbinezon dwòg pou PEP. Ou ka bezwen pran kèk grenn yon fwa pa jou ak kèk grenn de fwa pa jou.

Pou ede w sonje:

• Kenbe boutèy grenn ou yo kote ou ka wè yo.

• Pran PEP anvan oswa apre yon aktivite chak jou, tankou manje maten oswa bwose dan ou.

• Mete rapèl chak jou pou pran PEP sou telefòn ou oswa gade.

Pou resevwa tèks ki fè w sonje tèksMEDSpou877877.

take 28 days02.png
take 28 days.png

PEP pou kòmanse pake:

Yo ka ba w yon "pake pou kòmanse" grenn pou premye jou PEP yo. Ou ka oblije ranpli yon preskripsyon pou rès 28 jou yo. Pou evite nenpòt entèripsyon nan PEP, ranpli preskripsyon ou pi vit posib epi fè klinik preskripsyon an konnen si ou gen pwoblèm pou jwenn.
grenn ou pou nenpòt rezon.

Pa sèten sou rete sou PEP?

pa sispannpran PEP san w pa pale ak sante w

founisè swen.

• Si w pa gen mwayen pou peye pou PEP, di founisè w la. Yo kapab ede w jwenn asistans finansye.

Kenbe PEP ou avèk ou:

Toujou pote yon dòz PEP chak jou nan yon ti bwat grenn oswa vlope nan papye fèblan. Konsa, si w rate woutin w, w ap toujou gen PEP epi w ka kenbe orè.

 • Speak to your health care provider if side effects continue to bother you.

 • To prevent nausea, take PEP with a snack or before bed to make nausea less noticeable.

 • Pou soulaje kè plen, eseye sirèt jenjanm oswa te mant.

 • Pou gaz oswa gonfleman eseye yon soulaje gaz san preskripsyon.

 • Si poupou mou anmède ou, eseye yon sipleman fib.

 • Pale ak founisè swen sante w si efè segondè kontinye deranje w.

 •  PEP ka lakòz efè segondè grav, tankou kè plen, fache vant, fatig, ak tèt fè mal.

 • Sentòm sa yo souvan vin pi byen oswa yo disparèt apre premye semèn nan pran PEP.

 • Pou anpeche kè plen, pran PEP ak yon ti goute oswa anvan kabann pou fè kè plen mwens aparan.

 • Pou soulaje kè plen, eseye sirèt jenjanm oswa te mant.

pep pin_edited.jpg

PEP se yon opsyon prevansyon efikas pou fanm transganr epi li pa pral entèfere ak terapi òmòn.

pregnant.png

PEP ak Sante Repwodiksyon

 • Si w ansent, si w ap eseye vin ansent, oswa w ap bay tete, yo ka toujou itilize PEP pou anpeche VIH. Moun k ap preskri PEP ou a ka diskite sou nenpòt pwoblèm sekirite ak yon ekspè VIH.

 • PEP pa pral entèfere ak kontwòl nesans ormon, ki gen ladan kontrasepsyon ijans.

bottom of page
f3f51869492f36d903ae7f2dc9776aeecf24e429