top of page

Search Results

21 items found for ""

 • AIDS WALK 2024 | Positive Health

  BACK TO HOME PAGE Join Our Team and Support Our Community at AIDS WALK NYC! May 19th, 2024 | Wyckoff Heights Medical Center; Positive Health Management We're calling on you to stand with the Wyckoff Heights Medical Center's Positive Health Management Department as we demonstrate our steadfast support for community members living with HIV. This is more than just a walk; it's a powerful statement of solidarity and a call to action to provide the necessary support for those affected in our community. Donate Generously & Share Widely: Your contributions make a tangible difference. Every donation, big or small, helps us support our community members living with HIV. Let's show them they are not alone in this fight! Ready to walk with us? Join our team and let's walk the streets for AIDS Walk New York 2024. Support Us by Registering or Donating: Whether you choose to walk alongside us or support from afar, every bit of help counts. Please consider registering for the walk or making a donation to AIDS Walk New York 2024 through our team page: Join our team! We are immensely grateful for any support you can offer. Together, we have the power to make a significant impact. Together We Can Make a Difference! Let's unite for a cause that touches many lives and continue to push forward in the fight against HIV/AIDS. Your support, whether through participation or donation, sends a powerful message of hope and solidarity. Join us. Be a part of something bigger. Let's walk for health, for support, and for a future free of HIV/AIDS. When: May 19th Meeting point: Apple Store 5th Ave; 767 5th Ave, New York, NY 10153. Register or Donate Now ​ To join us, please complete the form below. First Name Last Name Gender Pronoun Email Phone Best way to contact: Phone E-mail Text T-shirt Size XS S M L XL XXL Event You're Registering For: AIDS WALK MAY 19th 2024 Select an option: Community Member Staff * * Which Department (For WHMC Staff Only) By checking this box, you agree and consent to being photographed and videotaped during our AIDS WALK NYC 2024 activities. Submit Thanks for Registering! #BeProud

 • SERVICES | Positive Health

  Objektif Jesyon Sante Pozitif la se pou bay moun ki gen risk pou yo oswa k ap viv ak VIH sèvis ekselan, ki an sekirite ak konpetans kiltirèl.  SÈVIS To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key. Tout sèvis yo sitiye nan Wyckoff Positive Health Building, yon sit ki zanmitay kominote a ki baze nan 1610 DeKalb Avenue, Brooklyn, NY 11237. Se yon gwoup espesyalis VIH ki ofri sèvis medikal. Manm pèsonèl pwogram oksilyè nou yo akredite tou nan domèn yo epi sipòte kliyan yo pandan y ap resevwa swen prensipal. Objektif Jesyon Sante Pozitif la se pou bay moun ki gen risk pou oswa k ap viv ak VIH, Epatit C, ak enfeksyon seksyèlman transmisib, bon jan kalite swen aksesib. Anba a se yon rezime chak nan sèvis Positive Health Management yo. ​ ​ SÈVIS ​ Swen Prensipal VIH Jesyon Ka/Kowòdinasyon Swen ​ Depistaj ak Tretman pou VIH, Epatit C ak Enfeksyon Transmèt Seksyèlman ​ Sèvis Sante Konpòtman ki ba papòt ​ Gwoup Edikasyon Pasyan ​ Sèvis Peer Delivered ​ Sèvis prevansyon byomedikal (pwofilaksi apre ak anvan ekspoze, PEP/PrEP) ​ Pwogram asistans pou moun ki pa gen asirans

 • Case Management | Positive Health

  Jesyon Ka/Kowòdinasyon Swen Jesyon Ka/Kowòdinasyon Swen Our  Kowòdinasyon swen bay yon fòm elaji nan jesyon ka medikal VIH, ki gen ladan: Asire ke moun k ap viv ak enfeksyon VIH yo konekte ak swen nan yon fason apwopriye. Devlope yon plan swen santre sou pasyan ki mete aksan sou aderans kontinyèl nan swen ak tretman antiretwoviral. Ede pasyan yo jwenn sèvis sosyal ki nesesè yo, tankou akonpaye pasyan yo nan randevou si sa nesesè, epi kenbe pasyan yo nan swen atravè navigasyon nan sèvis medikal ak sosyal. Sèvi ak kowòdonatè swen pou ede pasyan yo jwenn aksè nan swen VIH, kominike ak founisè yo, epi jwenn resous ki nesesè yo. Coaching (yon fòm pwomosyon sante aktif ak konsèy) pasyan yo vin otonòm pou yo ka jere bezwen medikal ak sosyal yo otonòm. SÈVIS NOU YO

 • Positive Health Management | #MySexMyCall

  Jwi sèks ak yon sèl enkyetid mwens. PrEP ka kenbe ou VIH-negatif. PrEP = Pwofilaksi Pre-Ekspozisyon Pwofilaksi = Prevansyon ​ PrEP se yon grenn san danje pou chak jou ki redwi anpil risk pou w pran enfeksyon VIH. ​ PrEP ka anpeche enfeksyon VIH lè li anpeche viris la gaye nan kò w si w ekspoze. ​ PrEP sispann VIH sèlman si w gen ase medikaman nan kò w, kidonk ou bezwen pran li chak jou. ​ Yeeees! Prep mwen! RELE NOU!  (718) 963-7272 • Pran PrEP chak jou. ​ • Ou ka pran PrEP nenpòt ki lè pandan jounen an, avèk oswa san manje. ​ • PrEP travay pi byen si w pran li an menm tan chak jou. ​ Ou ka vle pran PrEP anvan oswa apre yon aktivite chak jou, tankou lè ou manje manje maten, oswa lè ou bwose dan ou anvan ou dòmi. ​ Pou ede w sonje, kenbe boutèy grenn ou kote ou pral wè li. ​ Mete rapèl chak jou pou pran PrEP sou telefòn ou oswa gade. Tèks MEDS nan 877877 pou w resevwa tèks ki fè w sonje lè w dwe pran medikaman w. Si ou bliye pran grenn ou, pran li le pli vit ke ou sonje ​ • Si ou konn pran grenn ou nan maten, men ou reyalize ou bliye pran li nan jou lannwit sa a, pran li touswit epi pran yon grenn nan denmen maten kòm dabitid. ​ • Si ou reyalize ou bliye pran yon grenn, jis pran yon grenn epi reprann orè nòmal ou. Pa double dòz la pou ratrape. ​ • Si w kontinye manke dòz la, mande doktè w oswa enfimyè w sou fason pou w rete sou wout la. KONSÈY Kenbe yon grenn avèk ou Toujou pote yon grenn nan yon bwat grenn oswa vlope nan papye fèblan. Konsa, si w rate woutin w, w ap toujou gen PrEP. Ranplase grenn nan chak kèk mwa pou ou pa sèvi ak li pase dat ekspirasyon li. Sere grenn ou yo nan... Sere grenn ou yo nan tanperati chanm - pa nan frijidè a, epi yo pa yon kote ki cho. 1 2 PrEP, kapòt ak sante seksyèl ou PrEP ede w rete VIH-negatif, menmsi w pa toujou sèvi ak kapòt oswa lòt metòd baryè. ​ Kapòt yo pwoteje kont lòt IST ak gwosès; PrEP pa fè sa. Kapòt ba ou plis pwoteksyon kont VIH, menm lè w sou PrEP. Pou w rete an sante, sèvi ak kapòt otank posib, depreferans chak fwa w fè sèks. 3 Pa sispann epi kòmanse •Si ou vle sispann pran PrEP pou nenpòt rezon, pale ak founisè swen sante ou. • Si w te sispann PrEP epi ou vle rekòmanse, premye wè doktè w epi pran yon tès VIH. ​ • Sispann epi kòmanse PrEP ka danjere. Si ou vin VIH-pozitif epi apre w kòmanse PrEP ankò, VIH ki nan kò w la ka vin reziste ak medikaman. Sa ka fè li pi difisil pou trete VIH. ​ 5 etap nan PrEP ​ Pran PrEP yon fwa pa jou. Si ou bliye, pran li le pli vit ke ou sonje. Di doktè ou si efè segondè ap deranje ou. Vizite doktè ou pou renouvèlman medikaman ak tchèkòp chak twa mwa. Pa sispann, rekòmanse oswa chanje fason w pran PrEP san w pa pale ak doktè w.

 • MEET OUR STAFF | Positive Health

  Each team member is committed to providing the highest level of care and service. We are Positive Health Management. We're here for you. MEAT THE TEAM We are proud to introduce you to our dedicated and passionate team, who work tirelessly to provide the best health management services. Our staff is composed of seasoned professionals with a wealth of experience in their respective fields. Leadership: Natasha Jackson, MS: As the Senior Administrative Director of Behavioral Health and Positive Health Management, Natasha leads our team with a strategic vision and unwavering dedication. ​ Marie Ward: As the Director of Preventive Services and IE-PEEPS Program Manager, Marie's expertise helps us deliver top-notch preventive care. ​ ​ Gillian Heron: Gillian serves as the Program Administrator for Behavioral Health, ensuring our programs meet the highest standards. ​ ​ Edith Quiñones, MSW: Edith is our Director of Supportive Services and RAP Program Manager, providing crucial support to our clients. ​ ​ Anca Giurgiulescu: Anca, our Financial Officer, oversees the financial operations, ensuring our resources are used efficiently. Program Managers: Raul Marca: Raul, the Senior Program Manager for BHX, CDC Program, brings innovative ideas to our health management approach. ​ Maria Guevara-Friedman: Maria leads the COC Women's Program, empowering women through health education. ​ Emmanuel Bentum, MBA: As the Program Manager for PSN 2.0, Emmanuel uses his business acumen to drive program success. ​ Daphne Thomas, BA: Daphne, our Care Coordinator Manager, ensures our clients receive personalized care. ​ Dina Lesperance, MSW: Dina heads the SAMHSA Program, bringing her social work expertise to bear on our services. ​ Chris Rodriguez: Chris, our Senior Outreach Coordinator, connects us with the communities we serve.

 • Positive Health Management | #MySexMyCall

  Si ou bliye pran grenn ou, pran li le pli vit ke ou sonje ​ • Si ou konn pran grenn ou nan maten, men ou reyalize ou bliye pran li nan jou lannwit sa a, pran li touswit epi pran yon grenn nan denmen maten kòm dabitid. ​ • Si ou reyalize ou bliye pran yon grenn, jis pran yon grenn epi reprann orè nòmal ou. Pa double dòz la pou ratrape. ​ • Si w kontinye manke dòz la, mande doktè w oswa enfimyè w sou fason pou w rete sou wout la.

 • CONTACT | Positive Health

  Kontakte nou Kote nou an Tout sèvis yo sitiye nan Wyckoff Positive Health Building, yon sit ki zanmitay kominote a ki baze nan: 1610 DeKalb Avenue, Brooklyn, NY 11237. Se yon gwoup espesyalis VIH ki bay sèvis medikal. Manm pèsonèl pwogram oksilyè nou yo akredite tou nan domèn yo epi sipòte kliyan yo pandan y ap resevwa swen prensipal. ​ ​ Orè : Monday          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ 9AM–5PM Tuesday          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ 9AM–5PM Mèkredi    _cc781905-5cde-3194-bb3b-135PM_59AM Thursday         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 9AM–5PM Friday           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     9AM–5PM Saturday          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Fèmen Sunday           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_   Fèmen ​ Telefòn :(718) 963-7272

 • HEALTH CENTER | Positive Health

  Objektif Jesyon Sante Pozitif la se pou bay moun ki gen risk pou yo oswa k ap viv ak VIH sèvis ekselan, ki an sekirite ak konpetans kiltirèl.  Pwogram sa a ogmante aksè epi li ofri yon pake sante konplè ki santre sou kliyan, afimasyon, ki pa stigmatize, ak anti-diskriminatwa bon jan kalite prevansyon VIH, swen, sante mantal, itilizasyon sibstans, ak sèvis sipò lè l sèvi avèk yon sèl-stop ki konsantre sou ekite. -boutik ak apwòch holistic pou TOUT kliyan ki gen aksè nan sèvis nan òganizasyon subreceptor la. Sèvis yo ofri kòm yon sèl pake entegre, ki asire rezilta sante endividyèl optimal epi ki fèt pou amelyore sistèm tès depistaj inivèsèl la, edikasyon sou ak ofri chak sèvis pou TOUT kliyan yo ansanm ak navige kliyan ki enterese nan pwovizyon ak angajman sèvis yo. Espesyalman, Wyckoff Heights Medical Center (Wyckoff) Playsure Network 2.0 (PSN 2.0) bay prevansyon konplè VIH ak lyen ak sèvis swen nan yon kominote ki baze sou, ​ Sitiye nan 1610 Dekalb Avenue, Brooklyn, NY 11237. Pwogram PSN 2.0 la nan depatman Positive Health Management (PHM), kote Wyckoff se yon sèl-stop-shop pou sèvis klinik konplè ak sipò VIH. Wyckoff PSN 2.0 bay sèvis yo priyorite pou popilasyon sa yo: Gason Nwa ak Latino ki fè sèks ak Gason (MSM), jèn ak jèn adilt ki gen laj 13-34, moun ki idantifye kòm Moun Nwa ak Endijèn Koulè (BIPOC), moun ki idantifye kòm Madivin, Gay, Biseksyèl, oswa Queer (LGBQ), moun ki sèvi ak dwòg ak/oswa ki gen yon maladi itilizasyon sibstans, ak moun ki fèt andeyò peyi Etazini, espesyalman moun ki pa gen yon sitiyasyon imigrasyon etabli oswa "ajiste". Majorite kliyan PSN 2.0 sèvi yo se moun ki abite nan katye yo nan zòn sèvis prensipal Wyckoff (PSA) ki gen ladann sis kòd postal lokal kote plis pase 75% pasyan Wyckoff yo abite: kòd postal 11237 Brooklyn, King's County (Bushwick, kote Wyckoff a. lakou lekòl la sitiye), 11206 (Williamsburg), 11207 (East New York), 11208 (Cypress Hills/East New York), 11221 (Bed Stuy); ak kòd postal Queens County nan 11385 (Ridgewood). PSA sa a se lakay youn nan sikonskripsyon vil Nouyòk ki pi divèsifye sou plan etnik ak kiltirèl, ki gen plis pase 12% ak plis pase 30% tout popilasyon Panyòl ak Nwa Vil Nouyòk respektivman, ak popilasyon imigran enpòtan ki soti nan Amerik Latin nan, Lafrik ak Karayib la. Bushwick, katye kote Wyckoff ye a, se lakay yo 65% Latino, 20% Nwa, ak 35% rezidan ki fèt etranje. ​

 • HIV Primary Care | Positive Health

  Swen Prensipal VIH Swen Prensipal VIH Nou bay tretman ak sèvis pou moun ki enfekte yo, pandan n ap bay moun ki gen risk yo sèvis prevantif. Ou pral resevwa swen pèsonalize, ak aksè a swen prensipal, sante mantal, ak pratik espesyalite. Ekip ou a ka gen ladann doktè premye swen, enfimyè pratikan, konpayon maladi enfeksyon, founisè ki pa espesyalize, enfimyè, ak travayè sosyal. Epi yon espesyalis maladi enfeksyon pral dirije ekip la pou asire swen konplè ak kontinyèl. SÈVIS NOU YO

 • Copy of PRIDE 2023 | Positive Health

  BACK TO HOME PAGE 🏳️‍🌈 Hey there! Pride season is here, and we are excited to celebrate with you! Positive Health Management invites everyone to join us in this year's Pride activities. ​ We are excited to announce that we will be participating in both the Queens Pride Parade and Manhattan Pride Parade and we would love for you to participate. To join us, please complete the form below. ​ Let's come together to show our support for the LGBTQI+ community and spread awareness about HIV/AIDS. We can't wait to see you there! 🌈 To join us, please complete the form below. First Name Last Name Gender Pronoun Email Phone Best way to contact: Phone E-mail Text T-shirt Size XS S M L XL XXL Event You're Registering For: Manhattan Pride (June 25) Select an option: Community Member Staff * * Which Department (For WHMC Staff Only) By checking this box, you agree and consent to being photographed and videotaped during our PRIDE activities. Submit Thanks for Registering! #BeProud

 • OUR HISTORY | Positive Health

  Istwa nou an     136bad53cf58d_136bad5cf58d_136bad5cf58d Ede kominote nou an depi 1995 Jesyon Sante Pozitif Positive Health Management se yon pwogram swen prensipal ak Prevansyon VIH konplè ki te etabli nan Wyckoff Heights Medical Center an 1995. Pwogram nan gen anpil sèvis kiltirèl konpetan ke founisè sèvis bileng ofri. Sèvis nou yo vize pou moun k ap viv nan kominote Northern Brooklyn ak Western Queens. Objektif Jesyon Sante Pozitif la se pou bay moun ki gen risk pou oswa k ap viv ak VIH, Epatit C, ak enfeksyon seksyèlman transmisib, bon jan kalite swen aksesib. Anba a se yon rezime chak nan sèvis Positive Health Management yo.

 • 404 Error Page | Positive Health

  We Can’t Find This Page. The page you were looking for doesn’t exist anymore. Return to the homepage or try again Back to Home

bottom of page
f3f51869492f36d903ae7f2dc9776aeecf24e429