top of page

Depistaj VIH, Epatit C ak Enfeksyon Transmèt Seksyèlmanak Tretman

Our  Kowòdinasyon swen bay yon fòm elaji nan jesyon ka medikal VIH, ki gen ladan:

 • istwa seksyèl ou ak siy ak sentòm aktyèl yo sijere ke ou gen yon maladi transmisib seksyèlman (STD) oswa yon enfeksyon seksyèlman transmisib (STI), doktè ou pral fè yon egzamen fizik oswa basen pou chèche siy enfeksyon, tankou yon gratèl, veri. oswa egzeyat.

Tès yo

 • Tès laboratwa yo ka idantifye kòz la epi detekte ko-enfeksyon ou ta ka genyen tou.

 • Tès san. Tès san ka konfime dyagnostik VIH oswa etap sifilis pita.

 • Echantiyon pipi. Gen kèk STIs ka konfime ak yon echantiyon pipi.

 • Echantiyon likid. Si ou gen maleng jenital ouvè, doktè ou ka teste likid ak echantiyon nan maleng yo pou fè dyagnostik kalite enfeksyon an.

Depistaj

 • Tès pou yon maladi nan yon moun ki pa gen sentòm yo rele tès depistaj. Pifò nan tan, tès depistaj STI se pa yon pati woutin nan swen sante. Yo rekòmande tès depistaj pou:

 • Tout moun. Yon sèl tès depistaj STI sijere pou tout moun ki gen laj 13 a 64 an se yon tès san oswa saliv pou viris iminodefisyans imen (VIH), viris ki lakòz SIDA. Ekspè yo rekòmande pou moun ki gen gwo risk yo fè yon tès VIH chak ane.

 • Tout moun ki fèt ant 1945 ak 1965. Gen yon gwo ensidans epatit C nan moun ki fèt ant 1945 ak 1965. Piske maladi a souvan pa lakòz okenn sentòm jiskaske li avanse, ekspè yo rekòmande pou tout moun nan gwoup laj sa a fè tès depistaj pou epatit C.

 • Fanm ansent. An jeneral, tout fanm ansent yo pral fè tès depistaj pou VIH, epatit B, klamidya ak sifilis nan premye vizit prenatal yo. Yo rekòmande tès depistaj gonore ak epatit C omwen yon fwa pandan gwosès pou fanm ki gen gwo risk pou enfeksyon sa yo.

 • Fanm ki gen 21 an oswa plis. Tès Pap la analize chanjman nan selil kòl matris la, tankou enflamasyon, chanjman prekansè ak kansè. Kansè nan matris souvan koze pa sèten tansyon HPV.

 • Ekspè yo rekòmande pou fanm yo fè yon tès Pap chak twazan apati laj 21 an. Apre laj 30, ekspè yo rekòmande fanm yo fè yon tès HPV ak yon tès Pap chak senkan. Oswa, fanm ki gen plis pase 30 an ka fè yon tès Pap poukont yo chak twazan oswa yon tès HPV poukont yo chak twazan.

 • Fanm ki poko gen 25 an ki aktif seksyèlman. Ekspè yo rekòmande pou tout fanm ki aktif seksyèlman ki poko gen 25 an fè tès pou enfeksyon klamidya. Tès klamidya a sèvi ak yon echantiyon pipi oswa likid nan vajen ou ka kolekte tèt ou.

 • Reenfeksyon pa yon patnè ki pa trete oswa ki pa trete se komen, kidonk ou bezwen dezyèm tès la konfime ke enfeksyon an geri. Ou ka trape klamidya plizyè fwa, kidonk fè tès la ankò si ou gen yon nouvo patnè.

 • Yo rekòmande tès depistaj pou gonore tou nan fanm ki aktif seksyèlman ki poko gen 25 an.

 • Gason ki fè sèks ak gason. Konpare ak lòt gwoup, gason ki fè sèks ak gason gen plis risk pou yo trape MST. Anpil gwoup sante piblik rekòmande tès depistaj STI anyèl oswa pi souvan pou mesye sa yo. Tès regilye pou VIH, sifilis, klamidya ak gonore yo patikilyèman enpòtan. Yo ka rekòmande yon evalyasyon pou epatit B tou.

 • Moun ki gen VIH. Si w gen VIH, sa ogmante risk ou genyen pou w trape lòt MST. Ekspè yo rekòmande tès imedya pou sifilis, gonore, klamidya ak èpès apre yo fin dyagnostike ak VIH. Yo rekòmande tou pou moun ki gen VIH fè tès depistaj pou epatit C.

 • Fanm ki gen VIH ka devlope kansè nan matris agresif, kidonk ekspè yo rekòmande pou yo fè yon tès Pap nan moman dyagnostik VIH la oswa nan yon ane apre yo vin aktif seksyèlman si yo gen mwens pase 21 epi yo gen VIH. Apre sa, ekspè yo rekòmande pou repete tès Pap la chak ane pandan twazan. Apre twa tès negatif, fanm ki gen VIH ka fè yon tès Pap chak twazan.

 • Moun ki gen yon nouvo patnè. Anvan ou fè kouche nan vajen oswa nan dèyè ak nouvo patnè, asire w ke ou tou de te fè tès pou MST. Sepandan, tès woutin pou èpès jenital yo pa rekòmande sof si ou gen sentòm yo.

 • Li posib tou pou w enfekte ak yon STI, men tès la toujou negatif, sitou si w te fèk enfekte.

 • Devlope yon plan swen santre sou pasyan ki mete aksan sou aderans kontinyèl nan swen ak tretman antiretwoviral.

 • Ede pasyan yo jwenn sèvis sosyal ki nesesè yo, tankou akonpaye pasyan yo nan randevou si sa nesesè, epi kenbe pasyan yo nan swen atravè navigasyon nan sèvis medikal ak sosyal.

 • Sèvi ak kowòdonatè swen pou ede pasyan yo jwenn aksè nan swen VIH, kominike ak founisè yo, epi jwenn resous ki nesesè yo.

 • Coaching (yon fòm pwomosyon sante aktif ak konsèy) pasyan yo vin otonòm pou yo ka jere bezwen medikal ak sosyal yo otonòm.

bottom of page
f3f51869492f36d903ae7f2dc9776aeecf24e429