top of page

Objektif Jesyon Sante Pozitif la se pou bay moun ki gen risk pou yo oswa k ap viv ak VIH sèvis ekselan, ki an sekirite ak konpetans kiltirèl. 

SÈVIS

Tout sèvis yo sitiye nan Wyckoff Positive Health Building, yon sit ki zanmitay kominote a ki baze nan 1610 DeKalb Avenue, Brooklyn, NY 11237. Se yon gwoup espesyalis VIH ki ofri sèvis medikal. Manm pèsonèl pwogram oksilyè nou yo akredite tou nan domèn yo epi sipòte kliyan yo pandan y ap resevwa swen prensipal.

Objektif Jesyon Sante Pozitif la se pou bay moun ki gen risk pou oswa k ap viv ak VIH, Epatit C, ak enfeksyon seksyèlman transmisib, bon jan kalite swen aksesib. Anba a se yon rezime chak nan sèvis Positive Health Management yo.

SÈVIS

  • Depistaj ak Tretman pou VIH, Epatit C ak Enfeksyon Transmèt Seksyèlman

  • Sèvis Sante Konpòtman ki ba papòt

  • Gwoup Edikasyon Pasyan

  • Sèvis Peer Delivered

  • Pwogram asistans pou moun ki pa gen asirans

bottom of page
f3f51869492f36d903ae7f2dc9776aeecf24e429