top of page

Jwi sèks ak yon sèl enkyetid mwens. PrEP ka kenbe ou VIH-negatif.

PrEP = Pwofilaksi Pre-Ekspozisyon
Pwofilaksi =Prevansyon

  • PrEP se yon grenn san danje pou chak jou ki redwi anpil risk pou w pran enfeksyon VIH.

  • PrEP ka anpeche enfeksyon VIH lè li anpeche viris la gaye nan kò w si w ekspoze.

  • PrEP sispann VIH sèlman si w gen ase medikaman nan kò w, kidonk ou bezwen pran li chak jou.

• PranPrEPchak jou.

• Ou ka pran PrEP nenpòt ki lè pandan jounen an, avèk oswa san manje.

• PrEP travay pi byen si w pran li an menm tan chak jou.

  • Ou ka vle pran PrEP anvan oswa apre yon aktivite chak jou, tankou lè ou manje manje maten, oswa lè ou bwose dan ou anvan ou dòmi.

  • Pou ede w sonje, kenbe boutèy grenn ou kote ou pral wè li.

 

Mete rapèl chak jou pou pran PrEP sou telefòn ou oswa gade. Tèks MEDS nan 877877 pou w resevwa tèks ki fè w sonje lè w dwe pran medikaman w.

Si ou bliye pran grenn ou,

pran li le pli vit ke ou sonje

• Si ou konn pran grenn ou nan maten, men ou reyalize ou bliye pran li nan jou lannwit sa a, pran li touswit epi pran yon grenn nan denmen maten kòm dabitid.

• Si ou reyalize ou bliye pran yon grenn, jis pran yon grenn epi reprann orè nòmal ou. Pa double dòz la pou ratrape.

• Si w kontinye manke dòz la, mande doktè w oswa enfimyè w sou fason pou w rete sou wout la.

KONSÈY

Kenbe yon grenn avèk ou

Toujou pote yon grenn nan yon bwat grenn oswa vlope nan papye fèblan. Konsa, si w rate woutin w, w ap toujou gen PrEP. Ranplase grenn nan chak kèk mwa pou ou pa sèvi ak li pase dat ekspirasyon li.

Sere grenn ou yo nan...

Sere grenn ou yo nan tanperati chanm - pa nan frijidè a, epi yo pa yon kote ki cho.

1

2

PrEP, kapòt

ak sante seksyèl ou

PrEP ede w rete VIH-negatif, menmsi w pa toujou sèvi ak kapòt oswa lòt metòd baryè.

Kapòt yo pwoteje kont lòt IST ak gwosès; PrEP pa fè sa. Kapòt ba ou plis pwoteksyon kont VIH, menm lè w sou PrEP. Pou w rete an sante, sèvi ak kapòt otank posib, depreferans chak fwa w fè sèks.

3

Pa sispannepi kòmanse

Si ou vle sispann pran PrEP pou nenpòt rezon, pale ak founisè swen sante ou.


• Si w te sispann PrEP epi ou vle rekòmanse, premye wè doktè w epi pran yon tès VIH.

• Sispann epi kòmanse PrEP ka danjere. Si ou vin VIH-pozitif epi apre w kòmanse PrEP ankò, VIH ki nan kò w la ka vin reziste ak medikaman. Sa ka fè li pi difisil pou trete VIH.

5

etap nan PrEP

  1. Pran PrEP yon fwa pa jou.

  2. Si ou bliye, pran li le pli vit ke ou sonje.

  3. Di doktè ou si efè segondè ap deranje ou.

  4. Vizite doktè ou pou renouvèlman medikaman ak tchèkòp chak twa mwa.

  5. Pa sispann, rekòmanse oswa chanje fason w pran PrEP san w pa pale ak doktè w.

bottom of page
f3f51869492f36d903ae7f2dc9776aeecf24e429